جلسات عبادت

جلسات عبادت به زبان فارسی

عبادت و پرستش به زبان فارسی هرهفته روزهای جمعه ساعت 18:00

جلسه دعا به تمامی زبانها هر هفته روزهای جمعه ساعت 16:00