ما چه کسانی هستیم؟

که با فعالیت های مذهبی فارسی خود Brückenbauer Chemniztکلیسا خدا با ما یک پروژه از سازمان مسیحیت

را توسعه داد.این برنامه های پرستشی و فعالیت های مذهبی در زبان های آلمانی،فارسی و عربی انجام میشوند

ما نمیخواهیم با کلیسا های دیگر رقابت کنیم و صریحا خود را مکملی از انها میدانیم. به همین دلیل خدمات به زبان های آلمانی و فارسی یکشنبه ها نیست بلکه جمعه ها ساعت 6بعد از ظهر میباشد. دوره های دیگر فقط یک مکمل زبان خارجی برای سایر کلیسا ها ارائه شده است

در حال حاضر پیشنهادات در زبان های آلمانی ،فارسی و عربی داریم

برنامه های پرستشی و یا کلاسهای کتاب مقدس ما همیشه روز های جمعه در کلیسا بین المللی انجیلی برگزار میشود

ما غیر فرقه ای هستیم،اعتقاد به عیسی مسیح داریم و اراده ما پیروی از این اتحاد در زندگیمان است. ما به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا اعتقاد داریم. درباره ی مسائل زیادی میتوان بحث و گفت و گو کرد

تماس بگیرید

Brückenbauer Chemnitz e.V.

Frankenberger Straße 75
Chemnitz, 09131
Deutschland

ارسال پیام