21.03.2020 – Psalm 13 – Farsi

Read  – بخوان

Psalm 13 – Deutsch und Farsi https://www.bibleserver.com/SLT.FCB/Psalm13

درخواست کمکِ کسی است که به او حمله شده
مزمور ۱۳ یک درخواست کمک در یک وضعیت وخیم و اضطراری است. داوود در چه بحرانی قرار داشت؟ وضعیت اضطراری ما چیست؟چه چیزی ذهن ما را مغشوش میکند؟ جواب در حال حاضر قطعاً بحران کرونا است.بسیاری از خود ویروس ترس دارند، بعضی هم از تغییرات جامعه،از از دست دادن آزادی.در هر دو حالت امنیت ما متزلزل میشود. هیچ سنگی برای ماندن بر روی سنگ دیگر پدیدار نمیشود.
مردم و همینطور مسیحیان ،در تمام دوران ها مجبور به مبارزه با اپیدمی ها بوده اند. اما مسیحیان میتوانند جور دیگری با این بحران ها برخورد کنند. زیرا عشق و محبت مسیح که به ما می آموزد که دیگری را در شرایط بد و نیازش رها نکینم،منجر به همبستگی برادرانه میشود. در یکی از دوران طاعون در رم، کایسر جولیانوس به کاهنان بت پرست خود نوشت :«شما باید به دروغ هم که شده مانند  مسیحیان با اخلاق باشد،زیرا رشد آنها به دلیل شخصیت روحی آنهاست،»و مسیحیان کسی را دارند که میتوانند به او روی آورند.کسی که از همه تنهایی ها، نا امیدی ها و بحران ها بزرگ تر است . در یکی از سرود های قدیمی کلیسایی که در دوران جنگ ۳۰ ساله آلمان و زمان طاعون نوشته شده است میگوید:« نباید برای خدایم سرود بخوانم؟نباید او را سپاس گزار باشم؟زیرا من در همه چیز میبینم که او چگونه خیرخواه من است»

Answer – جواب بده

آیه ۱-۳: خدواند کجا تو را فراموش کرده است؟ چه زمانی دچار ترس میشوی؟ هر دو را بنویسایه ۱-۴:داووید برای یک تغییر دعا میکند.ترس ها ما را فلج میکنند و قدرت را از ما میگیرند.جایی که من دچار ترس میشوم به خدا اعتماد نمیکنم.چرا نمیتوانم به خدا اعتماد کنم؟آیه ۶: داوود تصمیم میگیرد که  از نو به خداوند اعتماد کند

Pray – دعا کن

آیه ۶ را دوباره  در حال دعا بخوان. خوب است که این آیه را حفظ کنی.