23.03.2020 Johannes 4, 48 -Farsi

Read  – بخوان

Johannes 4, 43- 54 und Markus 9, 14-24, – Hilferuf eines Ungläubigen

دیروز مرتبط با اعتماد به خدا بود. اعتماد و اعتقاد در زبان المانی معنی یکسانی دارند. به معنی اینکه نسبت به چیزی محکم باشیم. ولی من اینطور اعتماد کردن و اعتقاد را یاد میگیرم.

یک بچه از والدین خود چطور اعتماد کردن و اعتقاد را یاد میگیرند و هم چنین چطور از استفاده کردن را. من اعتماد و اعتقاد را از کسانی یاد میگیرم که چطور مثل خدا رفتار میکنند. این را میتوانم از افرینش و داستان های دنیا و داستان های خدا با مردم اسرائیل ببینم و میتوانم ان را در زندگی شخصی خود ببینم.

من اعتماد و اعتقاد را در انهایی میبینم و یاد میگیرم که چطور خدا در من به کار میبرد. این معجزات جدا از اعتقاد شخصی هر فرد است.
این معجزات اتفاق افتادند چون خدا هر انسان را دوست دارد چون خدا مرا این طور تصور کرده و گفته که من این طور هستم

اما تمام این اتفاقات سریع اتفاق نمی افتن و نیاز به زمان دارند. ( با توجه به ایه فصل ۸ ایه ۲۲ تا ۲۸ مرقس) بعضی از این معجزات نیاز به زمان طولانی تری چون زندگی دارند مثل مهاجرت از مصر و مهاجرت در صحرا . تمام این معجزات هدفی دارند؛ اعتقاد و اعتماد

این طور مسیح مردم را پند نداد بلکه گفت: معجزات اتفاق می افتند که ما با انها اعتماد و اعتقاد پیدا کنیم

Answer – جواب بده

ایا خدا تا به حال در زندگی تو معجزه انجام داده است؟ ایا این معجزات را برای کسی تعریف کرده ای؟ چطور این معجزات در تو اعتماد و اعتقاد به خدا را تغییر داده؟
ان را بنویس..

به چه کسی میتوانی این معجزات را تعریف کنی؟این کار را انجام بده. در واتس اپ یه پیام از معجزات خدا هرچند کوچک بنویس و بفرست.

Pray – دعا کن

دعا مرقس۹٫۲۴: ایمان دارم یاری ام ده تا بر بی ایمانی خود غلبه کنم