26.03.2020 Geh zurück – Farsi

Read  – بخوان

  1. Mose 16 und Matthäus 5, 39

خدا به این برده فراری یک ماموریت داد.نمیدانم آیا این همان چیزی بود که هاجر میخواست بشنود یا نه.خداوند به هاجر گفت:«برگرد» و «زیر دست او فروتن باش»*.  (آیه ۹)
آیا خداوند واقعا میخواهد هاجر برده بماند؟
وقتی خداوند به هاجر گفت که برگردد، به او این فرصت را داد که آزادانه تصمیم بگیرد.او همچنان یک برده خواهد ماند اما برده ای که خودش خواسته که برده باشد. به او اجازه داد که خودش تصمیم  بگیرد.
این همان تکلیفی است که عیسی در انجیل متی برای ما وضع کرده است.  اگر کسی به گونه راست تو سیلی زند ، گونه دیگرت هم پیش ببر تا به آن هم سیلی بزند.
شاید این سخت ترین چیزی باشد که ممکن است برای ما اتفاق بیفتد. مقابل به مثل نکردن در حالی که عزت و احترام ما شکسته و  مورد توهین قرار گرفته است. ناسزا و کفر نگفتن در زمان هایی که احساس میکنیم از طرف کسی  مورد هدف و حمله قرار گرفتیم، و به جای آن از آن شخص به خوبی و درستی  صحبت کردن. و یا در برابر کسی که به ما آسیب رسانده است به دنبال  متحد نگشتن.
در برابر خدا فروتن و متواضع بودن، جوری که مانند هاجر  تسلیم باشیم. واقعا دشوار است.

      همهٔ شما حولهٔ فروتنی را به كمر بسته، یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متكبّران است، امّا به فروتنان فیض می‌بخشد.پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید.    اول پطرس ۵ : ۵-۶

Answer – جواب بده

در چه شرایطی  احساس میکنی که  کاری از دستت برنمی آید و قادر به عمل نیستی؟به یاد داشته باش، دیروز  خواندیم که خدا ،  تو را  میبیند.

Pray – دعا کن

از خدا بخواه  که دوباره به  تو  توانایی عمل بدهد

.