03.04.2020 Meine Hand

Read  – اقرأ

Johannes 10, 1- 18

»مدیران برنامه ریزی مراسم‌ها احتمال میدهند که اجرای تمام رویدادهای بزرگ و مهم تا ماه سپتامبر ممنوع میباشد.«

پائولا از من میپرسد: این به چه معناست؟

“این به این معناست که ما تا ماه سپتامبر نمیتوانیم هیچ مراسم پرستشی جشن بگیریم و کلاس انجیل خوانی هم برگزار نخواهد شد. واین به این معناست که دیگر کلیسای ایرانی‌ای در کمنیتز وجود نخواهد داشت. ما در مورد آن فکر نخواهیم کرد…
و سپس شیطان برنده شد.” به همین سادگی.

این مکالمه ی کوتاه من را رها نکرد و من آنرا همراه خود به دعای خود بردم. آیا واقعا شیطان به این سادگی باید برنده بشود؟ مسیح دریوحنا:۱۰، ۲۷-۲۹ میفرماید:

گوسفندانم به صدای من گوش می دهند. من آنها را می شناسم و آنها از من پیروی می کنند و من به آنها زندگی ابدی می دهم. آنهاهرگز گم نمی شوند و هیچ کس آنها را از دست من نمی رباید. پدر من ، که آن ها را به من داد ، از همه چیز بزرگتر است؛ هیچ کس نمیتواند آن ها را از دستان پدر دور کند.

كلیسا كلیسای خدا است و شیطان قدرتى بر آن ندارد ، او نمى تواند كلیسای ایرانی را ، امانوئل – خدا با ما – عیسی را بدزد.

من بالای کوه ایستادم و کمینیتس را از بالا تماشا کردم و از خدا خواستم که مانند دیوار محافظ آتشینس در کنار کلیسا بایستد. نه فقطبرای کلیسای ایرانی بلکه برای کلیسای خودش نیز در کمینیتز.

Johannes 10, 27 – 29:

Answer – جاوب

تو دوباره آگاه خواهی شد که هیچکس نمیتواند تورا از میان دستان خداوند دور کند.

Pray – صلّى

برای سه نفر از دوستانت و همچنین برای امانوئل -خدا با ما- دعا کن