جلسات عبادت

جلسات کلیسایی به زبان فارسی

اول از همه ما به خدا خدمت می کنیم. زیرا کسی که در حضور خدا زانو می‌زند، نه از ترس بلکه از سر فروتنی و برای خدمت به مردم، حاضر می‌شود مقابل آنان خم شود.
ما به مردم خدمت می‌کنیم، نه تنها به این خاطر که این دستور خدا در کتاب‌مقدس است (غلاطیان 5: 13-14)، بلکه به خاطر اینکه عیسی را پیروی می‌کنیم و رفتار او را الگوی خود قرار داده‌ایم. ما می‌خواهیم محبت او را با بکارگیری عطایای روحانی و استعدادهای خود به دیگران منتقل کنیم، چه در کمک به سازماندهی خدمات کلیسایی و چه از طریق کمک به ایجاد یک جو پر محبت.

عبادت و پرستش به زبان فارسی هرهفته روزهای جمعه ساعت 18:00

جلسه دعا به تمامی زبانها هر هفته روزهای جمعه ساعت 16:30

همزمان با جلسات عبادت، جلسه کودکان نیز برگزار می‌شود. در این گروه امکان بازی و سرگرمی در کنار برنامه های روحانی متناسب برای کودکان وجود دارد.