درباره ما

کلیسای عمانوئل یک کلیسای فراملّیتی در کمنیتس است که در آن مراسم عبادت و خدمات ایمانی به زبان های آلمانی، فارسی و عربی برگزار می شود.
ما از نظر فرهنگ و زبان با هم تفاوت داریم، اما با ایمان به عیسی مسیح که با مرگ و قیام خود ما را ازاسارت گناه رها کرد و به ما زندگی ابدی در ملکوت خدا بخشید، با هم متحد شده ایم.

ما به اعتقادنامه رسولان ایمان داریم و معتقدیم که:
– در ذات خدای یگانه سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس وجود دارند.
– انسان گناهکار است و به دلیل نافرمانی از قوانین خدا، از خدا جدا شده است و به تنهایی نمیتواند به ملکوت خدا ​​برسد.
– فقط عیسی مسیح میتواند شکاف بین خدا و انسان را ببندد .
– عیسی تنها راه رسیدن به خداست.
– پیروی از عیسی شامل توبه، تعمید آب، عشای ربانی، دعا، خواندن کتابمقدس و مشارکت با مسیحیان است.
– کتابمقدس، کلام الهام شده خداست.
– کتابمقدس، قاعده رفتار هر ایماندار و مبنای تعلیم در کلیساست.
– خدا امروزه نیز همانند گذشته، توسط روح القدس در کلیسا کار می کند.