محبت در کلیسا

خدا محبت است. عیسی محبت است. یوحنا 1: 14 (کلمه ی خدا انسان شد و روی زمین در بین ما زندگی کرد او لبریز از محبت و بخشش بود.)
همگی ما به واسطه ی عشق پدر , عیسی مسیح خداوند است که فرزندان خداوند نامیده شدیم. ما خوانده شده ایم تا در نام عیسی مسیح در پادشاهی خداوند باشیم تا زندگی جاودانه داشته باشیم. زندگی سرشار از عشق و محبت. عشقی که از ازل خداوند از وجود خود در وجود فرزندانش به هنگام خلقت داد. پیدایش 1: 26-27 (سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه به خود بسازیم ) ما به شباهت خداوند عاشقیم. ما نه تنها به خود بلکه به خداوند و خانواده و دوستان نیز عشق میورزیم. انسان همچنین در کلیسا عشق میورزد.
تعریف کلیسا تنها به یک ساختمان ختم نمیشود و حتی مکانی مشخص هم نیست که در آن عده ای حضور داشته باشند. کلیسا خود افرادی هستند که در کنار هم در نام عیسی مسیح جمع میشوند و حضور عیسی مسیح در آنجا پر میشود. متی 19: 20 (چون هرجا که دو یا سه نفر در نام من جمع شوند من آنجا در میان آنها هستم.) هر جا نام عیسی مسیح باشد محبت نیز آنجا را پر میکند. تنها محبت است که در میان آدمی کاری بزرگ و ارتباطی عمیق ایجاد میکند.این محبت خدای پدر بود که یگانه پسر خود را برای نجات ما داد و این عیسی بود که راه و روش حقیقی زندگی و روش صحیح با یکدیگر زندگی کردن را تعلیم داد.
در کلیسای خداوند باید کوشید تا رفتارمان با یکدیگر سمت و سوی محبت بگیرد. همانطور که عیسی به شاگردان تعلیم داده بود در رومیان 12: 10 (یکدیگر را همچون برادران مسیحی به شدت دوست بدارذیدهر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند.)و همچنین در آیه 13 در رفع نیاز های یکدیگر تعلیم میدهد (در رفع نیاز های یکدیگر کوشا باشید و در خانه ی خود همیشه به روی مهمان باز باشد.) در آیه 15 راجع به احساس همدردی با یکدیگر تعلیم داد. (اگر کسی شاد باشد با او شادی کنید و اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک شوید.) همچنین عیسی تعلیم داد در شرایط سخت و ناگواری ها با نا خوشی هایی که بین افراد فاصله ایجاد میکند چطور مقابله باید کرد. بررسی آیات 17-21 (هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید تا همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار میباشید. با هیچکس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و سلامت به سر برید. برادر عزیز هرگز از کسی انتقام نگیر انتقام خود را به خداذ واگذاز کنید چون در کتاب آسمانی نوشته شده مجازات انسانها از آن خداوند است. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده اگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود.) و در آخر تعلیم گرفتیم که : اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب کنید. آمین
ای که میپرسی نشان عشق چیست عشق چیزی جز ظهور مهر نیست
عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از درمانده ای درمان کنی
در میان این همه غوغا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر
عشق یعنی گل به جای خار باش پل به جای این همه دیوار باش
عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر
عشق یعنبی دشت گلکاری کنی در کویری چشمه ای جاری کنی
عشق یعنی ترش را شیرین کنی عشق یعنی نیش را نوشین کنی
هر کجا عشق آید و ساکن شود هرچه نا ممکن بود ممکن شود
حدیث حامدی زاده
پاولا بروزی