30.03.2020 Immanuel – Farsi

Read  – اقرأ Jesaja 30,18-26 اشعیا 30: 18-26 اشعیا به قوم بنی اسرائیل قول می دهد که خدا آنها را با چشمانشان راهنمایی می کند. و اگر آنها از مسیر گمراه شوند ، او راه درست را به آنها نشان می دهد. خدا پشت سر آنها خواهد بود و به آنها هشدار می دهد. این„30.03.2020 Immanuel – Farsi“ weiterlesen